layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

Fogorvosi pályázat

Hirdető felhasználó: Újszász Városi Önkormányzat

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 3665
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Fogorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Újszászi I. számú fogorvosi körzet feladatainak alapellátásban történő betöltésére, területi ellátási kötelezettséggel, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény szerint, figyelemmel a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szabályaira.

A körzet lakosságszáma: 3665 fő
Ellátandó települések száma: Újszász város településrésze
Pályázati feltételek:
- vállalkozás keretében történő működtetés;
- a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés;
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte;
- az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte;
- büntetlen előélet;
- cselekvőképesség;
- egészségügyi alkalmasság;
- Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozat tagság;

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz;
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolati példánya;
- érvényes működési nyilvántartás (Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ) igazolása;
- egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata;
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
- Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolvány másolata;
- egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolata;
- pályázó nyilatkozata, hogy a feladat ellátását vállalkozási formában vállalja;
- pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, sokszorosításához hozzájárul;
- pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik, abba betekinthetnek;
- pályázó nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát a Képviselő-testület nyílt, vagy zárt ülésen tárgyalhatja.
A pályázat benyújtási határideje: 2018. június 15. (eredménytelen pályázat esetén a pályázat benyújtási határideje folyamatos)
A pályázat elbírálási határideje: a pályázat beérkezésétől számított legkésőbb 30 napon belül
A pályázat benyújtásának módja:
- Postai úton: 1 példányban az Újszász Városi Önkormányzat (5052 Újszász, Szabadság tér 1.) címre, Molnár Péter polgármesternek címezve. A borítékon fel kell tüntetni: „Fogorvosi pályázat”
- Személyesen: Molnár Péter polgármester részére (a polgármester titkárságán)
Jogviszony: vállalkozási;
Kategória: fogorvosi;
Típusa: vegyes, területi ellátási kötelezettséggel;
Egyéb információ:
A pályázati kiírással kapcsolatban további információ kérhető Szegő Jánostól az 56/552-022-es telefonszámon, vagy a titkarsag@ujszasz.hu levelezési címen.
A munkavégzés helye: 5052 Újszász, Erkel Ferenc út 3. Eredményes pályázat esetén az Önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, amelyben a felek a működés feltételeit rögzítik. A praxis bejegyzéssel történő megszerzését az Önkormányzat támogatja. A rendelő és a szolgálati lakás is biztosított.
A körzet 36 hónapja betöltetlen, így a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által kiírt letelepedési támogatás igényelhető rá. (16.000.000,-Ft)

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Újszász Városi Önkormányzat
Település: Újszász
Telefon: 56/552-022
E-mail: Email Küldése